Log på

Hvorfor sker trafikulykkerne (2020)

​​I tværanalysen ”Hvorfor sker trafikulykkerne?” (december 2020) er der set på tværs af 270 alvorlige ulykker, som kommissionen har dybdeanalyseret i forbindelse med 10 tidligere temaanalyser.
Se rapporten: 
 
For høj hastighed i næsten hver anden ulykke – uopmærksomhed i over hver tredje
I op mod halvdelen af de undersøgte ulykker medvirkede for høj hastighed til, at ulykkerne skete, eller at personskaderne blev alvorligere. For uopmærksomhed var det tilfældet i over hver tredje af de undersøgte ulykker.
Ofte medvirkede flere forhold til, at en ulykke skete – der var sjældent kun en enkelt årsag, men når man ser samlet på alle de forhold, der medvirkede til de 270 ulykker, så var for høj hastighed og uopmærksomhed blandt de hyppigste. 
 
Hastighedsoverskridelser var 4 gange så ofte ulykkesårsag for mænd som for kvinder
Overskridelser af hastighedsgrænsen var for 16% af mændene i undersøgelsen medvirkende til, at ulykken skete. For kvinderne var det kun tilfældet for 4%.
Hvis man ser på det at køre for hurtigt i forhold til forholdene (i forhold til f.eks. vejrforhold, lys, trafik, vejforløb m.v.), så var der ikke så stor forskel mellem kønnene. For 5% af mændene i undersøgelsen skyldtes ulykken, at de kørte for stærkt i forhold til forholdene, mens det gjaldt for 3% af kvinderne.
 
Overskridelser af hastighedsgrænsen aftog med alderen som medvirkende årsag til ulykken
Med alderen blev det mindre og mindre hyppigt, at det var hastighedsoverskridelser, der medvirkede til ulykken: For 30 % af undersøgelsens unge mellem 18 og 24 år var deres hastighedsoverskridelse medvirkende til, at ulykken skete. For trafikanter over 35 år gjaldt det kun for ca. 10 % eller derunder. 
 
For høj hastighed var et betydeligt problem både i by og på land
I op mod en tredjedel af ulykkerne i byzone var for høj hastighed medvirkende til, at ulykkerne skete, eller at personskaderne blev alvorligere. Det var således et betydeligt problem i lighed med landzone, hvor det medvirkede til ca. halvdelen af ulykkerne og skaderne. 
 
Uopmærksomhed var et lige så stort problem for kvinder som for mænd
Uopmærksomhed var i næsten samme omfang medvirkende til ulykkerne for mænd og kvinder i undersøgelsen: For 20 % af mændene og knap 15% af kvinderne. Uopmærksomhed sås i nogenlunde samme omfang hos alle aldersgrupper.
Omslag til analysen