Naviger op
Log på

Temarapporter

Som afslutning på Havarikommissiones undersøgelser udarbejdes der altid en rapport for det tema, der er undersøgt.

Varebilsulykker
Uopmærksomhed var medvirkende til over halvdelen af de 23 undersøgte ulykker


Elcykelulykker
Høj alder i kombination med elcyklens egenskaber medvirkede til elcykelulykker​.


Knallertulykker
Mangelfuld hjelmbrug, høj fart og påvirkning var gennemgående ulykkes- og skadesårsager i de 24 knallertulykker. Læs mere i rapporten​


Ulykker med traktorer
Ulykkerne skete bl.a., fordi traktorførerne blinkede for sent eller ikke så sig godt nok for. Modparternes for høje hastighed bidrog til 11 af de 25 undersøgte ulykker. Læs mere her . 
Ulykker med traktorer​

 
Ulykker med lastbiler
 Ca. halvdelen af de 30 ulykker i undersøgelsen kunne være undgået, hvis lastbilchaufførerne havde taget sig tid til at se sig for og havde fastholdt fokus på trafikken. Læs mere her.
Ulykker om natten
Alkohol lå bag 2 ud af 3 af de 27 undersøgte ulykker. Læs mere her.
 
Fodgængerulykkerne ramte særligt udsatte f.eks. børn, ældre og unge på bytur. Læs mere her.
 
Sikkerhedsudstyr til børn i biler
Undersøgelsen peger på, at sikkerheden kan forbedres ved øget brug af bagudvendt udstyr samt hoved- og sidestøtte. Læs mere her
 
Ulykker med ældre bilister (2012)
Undersøgelsen viste bl.a., at der var tre gennemgående ulykkestyper: Ulykker med manglende bevidsthed hos den ældre, ulykker i kryds, hvor den ældre typisk overser modparten, og ulykker, som de ældre ikke har nogen andel i.  Læs mere her.  
  
 
Grove hastighedsovertrædelser (2011)
Alle grove fartovertrædere kan påvirkes til at sætte farten ned. HVU opfordrer myndighederne til at bruge flere forskellige tiltag og sanktioner for at nå alle typer af grove fartovertrædere.  Læs mere her.  
 
Ulykker på landevej (2011)
Søvn bag rattet og for høj hastighed medvirker til mange landevejsulykker. HVU vurderer, at en stor del af ulykkerne kunne være undgået vha. kendte tekniske løsninger for vej eller køretøj. Læs mere her.
 
Motorcykelulykker (2009)
HVU har dybdeanalyseret 41 motorcykelulykker. Det er et gennemgående træk ved ulykkerne, at motorcyklisterne blev overset, men mange motorcyklister kørte også for stærkt: I 2/3 af flerpartsulykkerne orienterede modparten sig ikke tilstrækkeligt, men i halvdelen af disse ulykker kørte motorcyklisten for stærkt, hvilket gjorde det sværere for modparten at opdage ham i tide. Læs mere her.
Motorcykel

 

Motorcykelulykker

 
Krydsulykker mellem cykler og biler (2008)
Havarikommissionen har dybdeanalyseret 30 krydsulykker mellem cyklister og biler. På trods af, at 13 af cyklisterne blev dræbt, bærer ulykkerne ikke præg af risikovillig eller hensynsløs kørsel af de implicerede parter. Læs mere her.
cykler i by

 

Krydsulykker mellem cykler og biler

 
Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister (2006)
Analysen viser blandt andet, at lastbilchaufførerne i alle ulykkerne havde mulighed for at have set cyklisterne, men at de ikke havde orienteret sig grundigt nok inden svinget. Læs mere her.
 
Trafikulykker med store varebiler (2005)
Analysen viser, at ulykkerne ikke skyldtes, at køretøjet var en varebil, men også ville være sket, såfremt kørekøjerne havde være personbiler. Varebilerne havde derimod betydning for den samlede personskade. Havde de involverede varebiler været personbiler, ville 25% af personskaderne have været mindre alvorlige. Læs mere her.
 
Trafikulykker på motorveje (2004)
I halvdelen af ulykkerne var chaufførerne risikoblinde, hvorved deres handlinger havde afgørende betydning for ulykkens opståen. Det er eksempelvis førerens viden om sammenhæng mellem hastighed, sigtbarhed og standselængde. I over halvdelen af ulykkerne var der overskridelser af den tilladte hastighed.
 
Eneulykker med bilister under 25 år (2002)
Statistikken viser, at mandlige bilister på 18-19 år har en ulykkesrisiko, der er 8 gange højere end mænd i aldersgruppen 35-44 år set i forhold til deres kørselsomfang. Denne meget høje ulykkesrisiko træder også tydeligt frem i Havarikommissionens første undersøgelse. Læs mere her. 
 
 
​​