Log på

Ideliste

Emnerne er i tilfældig rækkefølge og ikke undersøgt grundigt, men er sat på listen til senere prioritering ved konkret valg af tema. Emnerne er bl.a. foreslået af interessenter eller kommissionens egne medlemmer.
 
Knallertulykker med førere over 25 år
6% af alle ulykker med personskade i 2014.
Denne gruppe adskiller sig sandsynligvis fra de helt unge knallertkørere på en række punkter og vil derfor være interessant at undersøge særskilt.

Knallertulykker med unge
4% af antal ulykker med personskade  i 2014.
Ulykker med knallert er et væsentligt problem, da der sker en del ulykker, som ofte er alvorlige. Der er en tendens til, at andelen af disse personskader er faldende, men det hænger sammen med, at færre kører knallert. 
 
Ulykker med cyklister
30% af alle ulykker med personskade i 2014.
Der ses ikke det samme fald i cyklistulykker som for andre ulykkestyper. Det vil være vigtigt at få afdækket, hvad der ligger bag dette manglende fald.

Som forskellige fokuspunkter inden for cykelulykker er bl.a. foreslået flg.

 • Ulykker med elcykler
 • Ulykker mellem venstresvingende biler og modkørende-ligeudkørende cyklister i signalregulerede kryds.
 • Cykelulykker med børn (7-15 år).
 • Ulykker med motionscyklister
 • Ulykker med cyklister på veje i åbent land uden cykelstier
 • Betydning af cykelhjelm
 • Cykelulykker i mørke og i byer
 • Alvorlige eneulykker med cyklister
 • Ulykker med ældre cyklister
 • Opmærksomhed: Er det ok med musik i ørerne f.eks.?
 
Ulykker i signalregulerede kryds
11% af alle ulykker med personskade i 2014.
Signalregulerede kryds er ofte planlagt grundigt med hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Det gælder såvel i forbindelse med nyanlæg som ombygning. Temaet kunne belyse, hvorfor der alligevel kan ske ulykker i disse kryds. Et særligt fokusområde kunne være rødkørsler.
Det er et væsentligt problem, idet der sker en del ulykker, også alvorlige ulykker. I årene 2010 - 2014 skete næsten en tredjedel (29 %) af alle krydsulykker i signalregulerede kryds, fremgår det af ulykkesstatistikken.
 
Ulykker i forbindelse med vejarbejder
2% af alle ulykker med personskade i 2014.
En undersøgelse af, hvorfor trafikulykker i forbindelse med vejarbejder opstår. En udfordring ved valg af dette tema bliver at få det nødvendige datagrundlag til at undersøge disse ulykker, da det ikke er hyppige ulykker.
 
Erhvervstransport, persontransport
Ulykker med busser kan være alvorlige, og ofte berøres mange mennesker på én gang. Anden erhvervstransport som taxakørsel vil også være relevant at undersøge.
Analyse af disse ulykker kan eventuelt belyse betydningen af regelsæt som køre/hviletid og virksomhedernes rolle, herunder transportpolitik.
Der sker kun få ulykker med busser hvert år. Det er ikke muligt at finde data for anden erhvervsmæssig persontransport i ulykkesstatistikken, da det ikke registreres, om der er tale om taxakørsel.
 
Ulykker i arbejdstiden i firmabil
Idéen er at undersøge de trafikulykker, som sker i arbejdstiden og i en firmabil. Temaet er blandt andet interessant, da der kan være myter om travlhed og en anden holdning til kørsel og bil, netop fordi det er en firmabil. Det kan belyse virksomhedernes rolle, herunder transportpolitik.
Det er ikke muligt at undersøge omfanget af ulykker ud fra ulykkesstatikken. Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der i fire ud af ti dødsfald i trafikken et erhvervskøretøj involveret. Her tælles kun varebiler, busser, lastbiler og taxi og ikke de personbiler, der bliver brugt til erhvervskørsel.
En udfordring ved valg af dette tema vil være at finde en måde, hvorpå politiet hurtigt på et ulykkessted kan identificere, at en af parterne kører i firmabil i arbejdstiden, og at der derfor er tale om en ulykke, som indgår i Havarikommissionens undersøgelse.
 
Unge bilister i (store) byer i flerpartsulykker
23% af ulykker med personskade i 2014.
Unge bilister (18-25 år) har en ret høj ulykkesfrekvens, og der mangler gode indsatser i forhold til de unge bilister, så måske kan Havarikommissionen sætte fokus på emnet og bidrage med ny faglig viden. Bl.a. efterspørges viden om forskelle inden for aldersgruppen – er der f.eks. forskel på de 18-årige og 24-åriges adfærd i trafikken/i relation til ulykken?
Tidligere har Havarikommissionen analyseret eneulykker med bilister under 25 år.
 
Højresvingsulykker mellem ligeudkørende cyklist og personbil/varebil
3% af alle ulykker med personskade i 2014.
Tidligere er højresvingsulykker mellem cyklist og lastbiler undersøgt af Havarikommissionen, og en undersøgelse med fokus på personbiler vil kunne pege på særlige træk ved disse ulykker, så der kan sættes målrettet ind med forebyggelse.
 
Venstresvingsulykker
19% af alle ulykker med personskade i 2014.
Analysegruppen for vejtrafikulykker (AVU) undersøgte 17 ulykker med venstresvingende motorkøretøjer i 1998. En ny temaundersøgelse kunne udbygge disse resultater og eventuelt pege på andre væsentlige aspekter.
Jf. ulykkesstatistikken er der på en 5 årige periode fra 2010-2014 sket 2887 personskadeulykker, hvor min. en trafikant svinger til venstre. 4% blev dræbt ved ulykkerne, 50% kom alvorligt til skade, og 46% kom lettere til skade.
 
Børn som selvstændige trafikanter
Børn færdes alene primært til fods og på cykel og udgør derfor en sårbar gruppe. Det vil især være interessant at undersøge, hvordan børn adskiller sig fra voksne trafikanter.
Der er fx markant flere børn under 15 år, som kommer til skade eller bliver dræbt som fodgængere end ved personskadeulykker generelt.
 
"Mørketal"
Undersøgelse af ulykker med alvorlig tilskadekomst, som politiet ikke får kendskab til, og som derfor heller ikke optræder i ulykkesstatistikken. Dette tema vil være en stor udfordring, da det vil være svært for Havarikommissionen at få kendskab til disse ulykker, at få de nødvendige oplysninger om parterne og køretøjerne m.v. og at få disse oplysninger på så tidligt et tidspunkt, at det stadig er muligt at undersøge evt. spor på ulykkesstedet og at besigtige de implicerede køretøjer.
 
Ulykker i gennemfartsbyer
Ideen er at belyse, hvorfor der sker ulykker i disse byer, hvor gennemkørselstrafik sætter præg på trafikbilledet og interagerer med trafik i tilknytning til byens egne funktioner/mål. Det vil bl.a. være en udfordring at udpege og afgrænse undersøgelsesområderne.
 
Ulykker og faste genstande
Faste genstande på eller tæt ved vejen er i nogle tilfælde medvirkende til, at der sker ulykker. I nogle ulykker medvirker de desuden til, at skaderne forværres. Med faste genstande forstås f.eks. vejtræer, vejelementer (autoværn, sten, bropiller mm), hensatte genstande (fx containere), samt grøfter og skråninger. (Kan også gennemføres som en tværanalyse)
 
Ulykker på P-pladser
Hvad går galt i disse ulykker?
 
Temaer i relation til motorveje
Flg. emner er foreslået:
 • Ulykker på motorvejsramper
 • Spøgelsesbilister
 • Ulykker på strækninger uden nødspor
 
Temaer i relation til fodgængere
Flg. emner er foreslået:
 • Ældre fodgængere i byer
 • Højresvingsulykker mellem fodgængere og lastbiler
 
Temaer i relation til køretøjernes og sikkerhedsudstyrets betydning
Flg. emner er foreslået:
 • Mikrobiler: Sikkerhedsmæssige problemstillinger ved de mange mini/mikro biler i DK
 • Ældre/gamle eller dårligt vedligeholdte biler
 • Betydning af belæsning
 • Nyt sikkerhedsudstyr i biler – bl.a. set i relation til førerens adfærd (f.eks. om det tager førerens opmærksomhed)
Forslag til tværanalyser:
 
Opdatering af tværanalyse om selebrug
I dødsulykkestatistikken 2013-2014 ses det, at manglende selebrug fortsat medfører mange dræbte
 
Vejr, hastighed og ulykker
Er der en relation mellem vejr og hastighedsvalg og ulykker?
 
Dæk som ulykkesfaktor
Bl.a. betydning af dækvalg (vinter/sommerdæk) og dækkenes kvalitet.
 
Tværanalyser med fokus på forskellige trafikantfaktorer
Bl.a. er foreslået træthed, uopmærksomhed, orientering, hastighedsvalg, unge og alkohol, diabetes, vrede/vejvrede
 
Kønsforskelle
Er der forskel på kønnene ift. trafikulykker?
 
Social slagside?
Er der socialt relaterede parametre, der går igen for trafikanter involveret i trafikulykker? Er der ”gengangere”, som flere gange involveres i trafikulykker?
Dele af forulykket bil