Log på

Analysemetode - enkeltulykker

Havarikommissionens analyse af den enkelte ulykke har til formål at belyse, hvilke forhold der førte til, at ulykken skete. Der lægges ikke vægt på skyld og lovovertrædelser, men naturligvis er der ofte en sammenhæng mellem eksempelvis klare lovovertrædelser og en betydelig andel i ulykkens opståen.
Analysen gennemføres efter en fast metodik, som i hovedtræk er uændret siden kommissionens første temaanalyse. Ved at anvende en fast metodik opnås bl.a., at ulykkerne bliver mere ensartet og grundigt analyseret.


Se illustration af hovedelementerne i analysen

Fastlæggelse af hændelsesforløbet

Informationsbearbejdningsprocessen

Elementernes betydning

Ulykkes- og skadesfaktorer

Ulykkesfaktor

Skadesfaktor

Forebyggelse 

Fastlæggelse af hændelsesforløbet
Første element i analysen af en ulykke er at fastlægge hændelsesforløbet ud fra det indsamlede materiale. Havarikommissionen fastlægger altid hændelsesforløbet på et møde med deltagelse af alle faggrupper (vejingeniør, psykolog, bilinspektør, politi og læge), hvilket giver mulighed for at udnytte de forskellige oplysninger til at danne et helhedsbillede. I processen støtter kommissionen sig til rekonstruktioner af ulykken. Disse rekonstruktioner udarbejdes i programmet "PC-Crash". Rekonstruktionerne foretages i øvrigt ofte på en målfast fotogengivelse af vejen på det konkrete ulykkessted. Denne gengivelse udarbejdes i programmet "PC Recht".

Informationsbearbejdningsprocessen
Andet led i analysen er en gennemgang af førernes informationsbearbejdning. Modellen er hierarkisk opbygget: Først undersøger kommissionen, om den nødvendige information (for at undgå ulykken) var til rådighed for føreren. Var dette tilfældet, undersøges, om informationen blev indhentet af føreren, om informationen blev forstået rigtigt, og om dette førte til den rigtige beslutning og afværgehandling. Udpegningen af ulykkesfaktorer hænger nøje samme med, på hvilket trin i processen det gik galt for føreren. Hvis føreren f.eks. ikke forstod informationen rigtigt, vil det typisk betyde, at ulykkesfaktoren ”fejltolkning” udpeges.

Elementernes betydning
Havarikommissionen ser overordnet ulykker som et svigt i samspillet mellem førere, køretøjer og vejen/omgivelserne. Der foretages derfor en generel vurdering af disse elementers betydning for ulykkerne. Det er i denne del af analysen, at der f.eks. er mulighed for at fremhæve forhold ved vejudformningen, som kunne have forhindret eller afbødet en uhensigtsmæssig trafikantadfærd. Endvidere vurderes betydningen af føre, vejr, lysforhold og hastighed.
Med analysen af elementernes betydning kan kommissionen bl.a. påpege forhold, som kunne have været bedre, men som ikke med rimelighed kunne forventes at have været til stede. I en ulykke med en ældre bil kan der f.eks. foretages en vurdering af, om moderne sikkerhedsudstyr ville have begrænset personskaderne.

Ulykkes-og skadesfaktorer
Når hændelsesforløbet er fastlagt, og informationsbearbejdningen samt elementernes betydning er analyseret, fastlægges det, hvilke faktorer der førte til ulykken, og hvilke faktorer der havde betydning for skadernes omfang. Kommissionen opererer med et begrænset antal mulige faktorer, som er forbundet med analysen af informationsbearbejdning og elementernes betydning.

Ulykkesfaktor
En ulykkesfaktor har afgørende betydning for, at en ulykke sker. Der vil ofte være flere ulykkesfaktorer, som medvirker til en ulykke. Hvis blot én af disse faktorer ikke havde været til stede, ville ulykken ikke være sket. En ulykkesfaktor kan være knyttet til trafikanterne, til vejen og omgivelserne eller til køretøjerne. En ulykkesfaktor kan være uddybet med bagvedliggende faktorer, som forklarer ulykkesfaktoren.

Skadesfaktor
En skadesfaktor forværrer personskaderne, men ikke har betydning for, at ulykken sker.


Faktorerne er som hovedregel forhold, der ikke bør være til stede i trafikken. Det betyder, at ulykkesfaktorerne primært vedrører forhold, som det giver mening at forebygge. Vejrforhold som blændende sol eller sneglat vej udgør dog en undtagelse fra dette.

Læs her en forklaring af brug af faktorer samt en definition af de anvendte faktorer: 

Ulykkes- og skadesfaktorer​

 

Forebyggelse
Når ulykkesfaktorerne er identificeret, bliver det fastlagt, hvilke foranstaltninger der med stor sandsynlighed kunne have forebygget ulykken. Der lægges vægt på samspillet mellem trafikant, køretøj og vej/omgivelser, så der bliver ofte peget på foranstaltninger for vej eller køretøj til løsning af problemer forbundet med trafikantrelaterede faktorer. Anbefalingerne i temarapporten er baseret på de foranstaltninger, der er udpeget i de enkelte ulykker.

Til toppen​​​​​​​​

Ulykkesfaktorer og skadesfaktorer
Læs her mere om Havarikommissionens brug af faktorer