Naviger op
Log på

Procedure for undersøgelser

Havarikommissionens undersøgelser har fokus på samspillet mellem trafikant, vej, omgivelser og køretøj i analysen af, hvilke forhold, der har medvirket til ulykkerne. Tværfaglighed er derfor et væsentligt element i kommissionens arbejdsprocedure. Alle undersøgelser gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem vejingeniør, psykolog, bilinspektør, politi og læge.

Et andet væsentligt element i arbejdsproceduren er, at undersøgelserne afgrænses inden for temaer. I et tema undersøges således typisk omkring 30 ulykker inden for samme ulykkestype. Styrken ved dette er, at det bliver muligt at afdække de gennemgående træk ved en ulykkestype, så det forebyggende arbejde efterfølgende kan målrettes meget præcist.

Valg af ulykkestema

Videnindhentning m.v. forud for undersøgelsen

Indsamling af oplysninger

Kommissionens egne undersøgelser

Analyse og ulykkesrapport

Temarapport

 

Valg af ulykkestema 

Havarikommissionen vælger sine temaer i samspil med sine interessenter og ud fra en række kriterier. Et tema kan bl.a. vælges, fordi:

  • Der mangler viden på området, f.eks. om de rette indsatser for at forebygge ulykkerne
  • Der sker mange og alvorlige ulykker af den pågældende ulykkestype
  • Det vil kunne indgå som støtte til andre igangværende indsatser på trafiksikkerhedsområdet

Videnindhentning m.v. forud for undersøgelsen

Som led i forberedelserne til et nyt tema udarbejdes et baggrundsnotat, som belyser, hvad ulykkesstatistikken viser om den pågældende ulykkestype. Desuden får kommissionen udarbejdet en litteraturundersøgelse, hvor nyere viden om og nyere undersøgelser vedrørende den pågældende ulykkestype gennemgås. Kommissionen opstiller ikke hypoteser, som efterfølgende afprøves gennem analysen af ulykkerne (deduktiv arbejdsform), men indsamler i stedet oplysninger om ulykkerne og drager på den baggrund sine konklusioner (induktiv arbejdsform). I fastlæggelsen af, hvad der særligt skal lægges vægt på i indsamlingen af oplysninger, tages der dog i et vist omfang udgangspunkt i eksisterende viden og hypoteser om den pågældende ulykkestype.

Indsamling af oplysninger

Indsamling af oplysninger om de enkelte ulykker sker dels i form af kommissionens egne undersøgelser, dels ved hjælp af oplysninger fra politiets undersøgelser, fra hospitalerne, fra Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet og fra vejmyndighederne:
Når der sker en ulykke, der falder indenfor det aktuelle ulykkestema, bidrager en række politikredse til undersøgelsen. Politiet giver kommissionen besked om alvorlige ulykker og tilkalder en bilinspektør til ulykkesstedet. Politiets bilinspektør foretager en undersøgelse, som svarer til den undersøgelse, der normalt foretages ved dødsulykker. Bilinspektøren foretager desuden specifikke undersøgelser specielt for kommissionen. Havarikomissionen har adgang til at se politiets rapportmateriale om ulykkerne.

Havarikommissionens egne undersøgelser

Kommissionens psykolog kontakter hurtigst muligt de trafikanter (førere og passagerer), som har været ude for ulykken for at gennemføre personlige interviews. I tilfælde af dødsfald eller meget alvorlige skader kontaktes pårørende evt. i stedet. Desuden interviewes vidner telefonisk.

Ulykkesstedet besigtiges af den vejingeniør, politibetjent og bilinspektør, som er tilknyttet Havarikommissionens undersøgelsesteam. Besigtigelsen indebærer bl.a. en detaljeret registrering af vejforholdene og fastlæggelse af oversigtsforhold. Ofte foregår besigtigelsen så kort tid efter ulykken, at der kan foretages en registrering af spor til supplering af politiets materiale.
Køretøjerne undersøges af både politi og bilinspektør, herunder køretøjernes stand, og skaderne registreres bl.a. med henblik på fastsættelse af hastigheden i ulykkesøjeblikket.

Der foretages endvidere en omhyggelig fotoregistrering. Fotos anvendes dels til almindelig dokumentation i det efterfølgende analysearbejde, dels til en målfast, digital gengivelse af vejen, som bruges i den efterfølgende rekonstruktion af ulykken.

Udover materiale fra egne og politiets undersøgelser indhentes oplysninger fra en række myndigheder: Fra vejmyndighederne fås oplysninger om vejene – kort og skitser, trafiktællinger mv. I motorregisteret fås oplysninger om køretøjerne. I kriminalregisteret, kørekortregisteret mv. hentes oplysninger om parter i ulykken. Havarikommissionens læge får desuden oplysninger fra hospitaler om skader og behandling. Desuden screener Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet de blodprøver, der er udtaget af politiet, for medicin, narko m.v. (forudsat politiets godkendelse). Derudover er der indhentet materiale fra vejmyndigheder, motorregister og kriminal- samt kørekortsregister.

Analyse og ulykkesrapport

Når materialet er indsamlet, starter analysen af ulykkesforløbet. Vejingeniøren, psykologen, politimanden, lægen og bilinspektøren bidrager til en rapport om den enkelte ulykke. I et forum, hvor alle fagområder er repræsenteret, bliver rapporten og konklusionerne vedr. ulykken derpå drøftet, og der udarbejdes en endelig rapport for hver ulykke. Alle ulykkesrapporter er fortrolige og dermed kun til intern brug.

Temarapport

Når alle ulykker er behandlet, foretages en analyse på tværs af de enkelte ulykker. Ud fra denne analyse udarbejdes en samlet temarapport, hvor de gennemgående træk ved de undersøgte ulykker beskrives, og hvor kommissionen præsenterer sine anbefalingerne til forebyggelse af ulykkerne.
Havarikommissionens anbefalinger tager udgangspunkt i de foranstaltninger, der ifølge analysen kunne have forebygget eller begrænset de konkrete ulykker.
I temarapporten formidlings analyseresultaterne inden for det enkelte tema. Alle oplysninger, der anvendes i temarapporten, er anonymiserede.

 

Til toppen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Læs om Havarikommissionens undersøgelsesmetode i artikel i Politiken d. 2. juni 2018 (journalist Lars Dahlager). Læs artiklen
arbejdsprocedure